Potpore Poduzetnicima

Potpore poduzetnicima za 2020.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem ”Programa potpora male vrijednosti za poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva općine Donji Andrijevci za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata u visini od 50.000,00 kuna u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore kojeg imenuje općinski načelnik, a putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijava se podnosi na propisanom obrascu (Obrazac_1) koji se nalazi na web stranici Općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

Naznaka: Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg  poduzetništva i obrtništva Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu

Uz Prijavu, podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

  • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio potpore male vrijednosti) (Obrazac_2);
  • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za povezane osobe (Obrazac_3);
  • skupnu izjavu (Obrazac_4);
  • izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
  • potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima;
  • presliku obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu;
  • predračun (ponuda) ili račun za troškove nabave opreme, sudjelovanja na sajmu/stručnom osposobljavanja/za uređenje/prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih za provođenje poslovne djelatnosti.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com