Potpore poduzetnicima za 2020.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem ”Programa potpora male vrijednosti za poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva općine Donji Andrijevci za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata u visini od 50.000,00 kuna u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore kojeg imenuje općinski načelnik, a putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijava se podnosi na propisanom obrascu (Obrazac_1) koji se nalazi na web stranici Općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

Naznaka: Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg  poduzetništva i obrtništva Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu

Uz Prijavu, podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

  • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio potpore male vrijednosti) (Obrazac_2);
  • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za povezane osobe (Obrazac_3);
  • skupnu izjavu (Obrazac_4);
  • izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
  • potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima;
  • presliku obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu;
  • predračun (ponuda) ili račun za troškove nabave opreme, sudjelovanja na sajmu/stručnom osposobljavanja/za uređenje/prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih za provođenje poslovne djelatnosti.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com