Tijela jedinice lokalne samouprave su predstavničko tijelo i izvršno tijelo.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijela lokalne, odnosno područne samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave. Obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i jedinice područne samouprave u općini je općinski načelnik.

Iznimno, izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela).

U Općini Donji Andrijevci ustrojen je Jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga.