Općina Donji Andrijevci smještena je u istočnom ravničarskom dijelu Brodsko – posavske županije. Općina ima površinu od 57km2 a prostire se od njene sjeverne granice s Osječko – baranjskom županijom do njene južne granice koju tvori rijeka Sava. Od rijeke Save odvaja ju uski pojas općine Oprisavci.

U okviru županije općina graniči na zapadu s općinom Garčin, na jugu s općinom Oprisavci, a na istoku s općinama Vrpolje i Velika Kopanica.

Općina Donji Andrijevci je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj a obuhvaća područja naselja:

  • Donji Andrijevci
  • Staro Topolje
  • Novo Topolje
  • Sredanci

Osnovana je 16. travnja 1993. godine i od tada djeluje samostalno kao jedinica lokalne samouprave (današnje područje općine do tada je bilo sastavni dio bivše općine Slavonski Brod).

Općina Donji Andrijevci je pravna osoba sa sjedištem na adresi: Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Prema popisu stanovništva 2001. godine općina je imala 4393 stanovnika, koji su živjeli u statistički promatrano 4 naselja. Središnje naselje u općini, Donji Andrijevci, imalo je 2001. godine 2973 stanovnika. Prema rezultatima popisa stanovništva 2011. godine razvidan je trend pada stanovništva u odnosu na popis stanovništva 2001. godine.

Redni broj NASELJE Broj stanovnika
2001.
Broj stanovnika
2011.
Broj kućanstava
2001.
Broj kućanstava
2011.
1. DONJI ANDRIJEVCI 2.973 2.496 863799
2. NOVO TOPOLJE 217 155 8059
3. SREDANCI 378 322 107109
4. STARO TOPOLJE 825 736 251234
UKUPNO:4.393 3.7091.3011201

U ukupnoj površini općine Donji Andrijevci koja iznosi 5.684,60 ha najveći udio imaju poljoprivredne površine zastupljene s 3.973,40 ha ili 69,89%. Šume i šumsko zemljište prostire se na 1200 ha odnosno imaju udio od 21,10% u ukupnoj površini općine Donji Andrijevci. Neplodno zemljište u ukupnoj površini sudjeluje s 611,10 ha ili 10,75%.

Općina Donji Andrijevci je povoljnog geoprometnog položaja, obzirom da njenim prostorom prolaze važni državni i međudržavni prometni koridori. Cestovni koridori su postojeći koridor zapad-istok i koridor sjever jug (Mađarska – BiH). Nadalje, općinom prolazi također važan kako državni, tako i međudržavni željeznički koridor, željeznička pruga Zagreb-Vinkovci. Iako su čvorišta kako postojeća, tako i planirana na navedenim cestama izvan prostora općine to ne umanjuje njen povoljan geoprometni položaj.

Dan općine Donji Andrijevci obilježava se 30. svibnja tj. na Dan državnosti Republike Hrvatske.

Općina Donji Andrijevci ima grb i zastavu.

Grb općine Donji Andrijevci je u obliku trokutasto-srcolikog štita, a sastoji se od jednog polja plave boje na kojem se nalazi zlatno-srebrna tamburica smještena koso-udesno.

hrsb-dc
Grb općiine Donji Andrijevci
grb opcine
Svečani grb općine Donji Andrijevci

Zastava općine Donji Andrijevci je jednobojna, tamno plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb općine Donji Andrijevci je smješten u sredini zastave na sjecištu dijagonala, a obrubljen je zlatnim rubom (trakom) – obostrano. 

hr-sb-dc
Zastava općine Donji Andrijevci

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo općine Donji Andrijevci.
O korištenju grba i zastave Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Odluka o grbu i zastavi općine Donji Andrijevci usvojena je na sjednici Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci 21.7.1997. godine a objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 7/1997

Grb općine Donji Andrijevci odobren je rješenjem Ministarstva uprave, Klasa: UP/I-017-02/97-01/19, Urbroj: 515-04-03/1-97-1 od 27.10.1997. 

Dizajn grba i zastave: Heraldic Art d.o.o. Rijeka