Općinski načelnik na temelju članka 2. Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata, te rada udruga od posebnog značaja za opće dobro na području općine Donji Andrijevci (KLASA: 023-01/20-01/24 , URBROJ: 2178/04-03-20-1) od 30.6.2020. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima, te udrugama od posebnog značaja za opće dobro na području općine Donji Andrijevci u 2020. godini

UVJETI NATJEČAJA

Pravo na dodjelu potpore imaju:

 1. učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje osnovnoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 16 godina,
 2. učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 19 godina,
 3. studenti koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status redovnog studenta i imaju manje od 26 godina,
 4. udruge registrirane na području općine Donji Andrijevci koje provode programe ili projekte od interesa za opće dobro.

Zahtjev s traženim ispravama dostavlja se općinskom načelniku Općine Donji Andrijevci, 35214 Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, poštom preporučeno, a može se i osobno predati na protokol općinske uprave, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima, te udrugama od posebnog značaja za opće dobro na području općine Donji Andrijevci u 2020. godini“, zaključno sa 31.7.2020. godine do 12.00h.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi biti će odbačeni.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni do 4.8.2020 godine.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem ”Programa potpora male vrijednosti za poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva općine Donji Andrijevci za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata u visini od 50.000,00 kuna u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore kojeg imenuje općinski načelnik, a putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijava se podnosi na propisanom obrascu (Obrazac_1) koji se nalazi na web stranici Općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

Naznaka: Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog i srednjeg  poduzetništva i obrtništva Općine Donji Andrijevci za 2020. godinu

Uz Prijavu, podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio potpore male vrijednosti) (Obrazac_2);
 • izjavu o korištenim potporama male vrijednosti za povezane osobe (Obrazac_3);
 • skupnu izjavu (Obrazac_4);
 • izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima;
 • presliku obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu;
 • predračun (ponuda) ili račun za troškove nabave opreme, sudjelovanja na sajmu/stručnom osposobljavanja/za uređenje/prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih za provođenje poslovne djelatnosti.

Temeljem rezultata prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto računovodstveni referent – 1 izvršitelj/ica izabralo je kandidatkinju Teu Matošić.

U subotu, 20. lipnja, u Vatrogasnom domu u Donjim Andrijevcima održana je 95. redovna izvještajna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Andrijevci, na kojoj su podnesena izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2019. te usvojeni plan rada i financijski plan za 2020. godinu. Na skupštini su bili nazočni zamjenik župana Brodsko – posavske županije Stjepan Bošnjaković, općinski načelnik Tomislav Marijanović, direktor tvrtke Vatropromet Nenad Radojčić, predstavnici 13 prijateljskih dobrovoljnih vatrogasnih društava te predstavnici udruga i poduzetnika s područja općine Donji Andrijevci.

Podnoseći izvješće o radu društva, zapovjednik vatrogasne postrojbe Dražen Markovac naglasio je kako andrijevačka vatrogasna postrojba broji 30 operativnih vatrogasaca te da je u 2019. godini postrojba odradila ukupno 18 intervencija. Posebno je istaknuo kako su vatrogasci na intervencijama utrošili ukupno 102 radna sata od čega 40 sati samo na požarima građevina.  Predsjednik društva Milan Šulter naglasio je da je društvo krajem 2019. godine provelo reviziju članstva i da je iz društva zbog višegodišnje neaktivnosti brisano 15 članova.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Andrijevci u 2019. godini ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 358 tisuća kuna. Ukupni rashodi iznosili su 310 tisuća kuna, a stanje novčanih sredstava 31.12.2019. godine iznosilo je 47 tisuća kuna. U programu rada za 2020. godinu prioritetno se planira nabavka osobne zaštitne opreme vatrogasaca, opreme za tehničke intervencije, osposobljavanje i usavršavanje, te izrada projektne dokumentacije za pomoćnu zgradu Vatrogasnog doma.

U završnom dijelu sjednice zapovjednik Dražen Markovacdodijelio je uvjerenja o osposobljavanju koja su održana tijekom 2019. godine. Uvjerenje o osposobljenosti za zvanje vatrogasca primio je Ivica Čipuzović a uvjerenja za zvanje vatrogasnog dočasnika primili su Mira Vukašinović, Ankica Vesić, Slavica Ljubojević, Nada Šulter, Zvonimir Buhač, Antun Markovac i Stjepan Seletković. Đuro Markovac i Josip Perković primili su uvjerenja za zvanje vatrogasca I klase. Vatrogasne spomenice dobili su Ankica Karlović za 30. godina, Zvonimir Buhač za 40. godina i Matija Pemper za 50 godina uspješnog rada u vatrogasnoj organizaciji tj. u DVD-u Donji Andrijevci.

Prigodnim riječima članovima Skupštine obratili su se zamjenik župana Stjepan Bošnjaković, općinski načelnik Tomislav Marijanović te predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društava.

https://web.facebook.com/dvddonjiandrijevci/posts/2769750319802179

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U   K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto računovodstveni referent u  Jedinstveni upravni odjela – vježbenik na određeno vrijeme, koji ispunjavaju uvjete za intervju:

 1. Ivona Sertić
 2. Tea Matošić

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 2.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web stranice i oglasne ploče Općine Donji Andrijevci, navedenim kandidatima upućuje

P O Z I V

na razgovor (intervju)

Pozivaju se kandidati s liste koji su se prijavili na natječaj objavljen u Narodnim novinama 15.5.2020. godine i na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod  za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto računovodstveni referent u  Jedinstveni upravni odjel, a koji su ispunili uvjet za pristup na intervju, da dana 17.06. 2020. godine u 16:00 sati pristupe na razgovor (intervju) u prostorije Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Kandidati su nakon testiranja obavještene, te su suglasne, da se intervju održi u navedenom terminu.

Razgovoru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Kandidati su dužni ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

Razgovor (intervju) provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, a u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj upravi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata i sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje s rang-listom kandidata dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

Izabranom kandidatu dostavlja se obavijest o izboru, radi dostave uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Nakon dostave uvjerenja pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela donosi rješenje o prijmu u državnu službu.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Robert Matić, spec.pub.admin.

Obavještavamo građane da će HŽ Infrastruktura, zbog zamjene dotrajalosti drvenog popođenja, dana 16. i 17.6.2020. godine od 8 do 13 sati privremeno zatvoriti ŽCP Donji Andrijevci (Trnavačka – Radničko naselje).

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave na natječaj za prijam vježbenika – računovodstveni referent – 1 izvršitelj u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci objavljenog u Narodnim novinama br. 57/2020 (oglasni dio) i to sljedeći kandidati:

 1. Zorana Štrk
 2. Ivona Sertić
 3. Tea Matošić
 4. Bernardica Nosić

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua dana 15.6.2020. godine u prostorijama općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, u 15,30 sati. Prvi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru poznavanja rada na računalu. Drugi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi na temelju sljedećih propisa:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

3. Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Provjera poznavanja rada na računalu traje do 45 minuta, a provjera znanja bitnih za obavljanje poslova koje će obavljati (stručni dio) do 30 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;-napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

-razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji su uspješno položili provjeru poznavanja rada na računalu, pristupit će provjeri znanja iz stručnog dijela.

Po provedenoj pisanoj provjeri znanja i sposobnosti, kandidati će pristupiti na intervju sa Povjerenstvom. Intervjuu se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti. Nakon provedenog prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova koju će objaviti na internet stranici Općine Donji Andrijevci.

Za vrijeme boravka u prostorijama općine Donji Andrijevci kandidati su dužni poštivati kućni red, postupati prema uputama službenih osoba te epidemioloških mjera sukladno uputama HZJZ.

Državni zavod za statistiku provodit će Popis poljoprivrede 2020. od 1. do 30. lipnja na temelju članka 45. Zakona o službenoj statistici (Narodne novine, br. 25/20) i Zakona o Popisu poljoprivrede 2020. (Narodne novine, br. 63/19) za poslovne subjekte i njihove dijelove koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostale poslovne subjekte i njihove dijelove koji obavljaju poljoprivred–nu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

Dana 8. 6. 2020. godine kreće službena prijava za popisivače na web stranici Državnog zavoda za statistikuwww.popispoljoprivrede.hr
Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020. godine.
Na web stranici www.dzs.hr će biti objavljen javni poziv i link na prijavu na stranicu www.popispoljoprivrede.hr.

Prilikom prijave, svaki kandidat, osim osobnih podataka, pristupa i online testu od nekoliko pitanja kojima se odmah obavlja neka vrsta eliminacije.

Popis poljoprivrede 2020. opsežno je statističko istraživanje čiji je cilj dobivanje što preciznijih podataka o hrvatskoj poljoprivredi i utvrđivanje važnosti te djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo. U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

KOLIKO SE ČESTO PROVODI POPIS POLJOPRIVREDE?

Prvi samostalan i cjelovit Popis poljoprivrede proveden je od 1. do 15. lipnja 2003., dok su 2007., 2010., 2013. i 2016. provedena strukturna istraživanja poljoprivrednih gospodarstava na temelju uzorka. Posljednji cjelovit i samostalan popis poljoprivrede prije toga proveden je 1960., dok je 1969. proveden popis metodom uzorka.

TKO ĆE PROVODITI POPIS POLJOPRIVREDE I KAKO?

Državni zavod za statistiku će pripremiti, organizirati i provesti Popis poljoprivrede 2020. u suradnji s tijelima određenima Zakonom o Popisu poljoprivrede.

U REPUBLICI HRVATSKOJ PROVEST ĆE SE POPIS POLJOPRIVREDE U RAZDOBLJU OD 14. RUJNA DO 14. LISTOPADA 2020.

Prikupljanje podataka za poljoprivredna gospodarstva obavit će se s pomoću elektroničkih i tiskanih obrazaca tako da će se za obiteljska poljoprivredna gospodarstva provesti metodom osobnog intervjua uz pomoć prijenosnog računala (CAPI – Computer Assisted Personal Interview), a za poslovne subjekte izvještajnom metodom putem interneta (CAWI – Computer Assisted Web Interview).

KAKVI ĆE SE PODACI PRIKUPLJATI?

Prikupljati će se podaci o zemljišnom fondu, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, površini voćnjaka, maslinika i vinograda te broju voćnih stabala i trsova vinove loze, navodnjavanju, stočnom fondu, radnoj snazi u poljoprivredi, ostalim dohodovnim djelatnostima, smještaju životinja, gospodarenju stajskim gnojem, mehanizaciji, mjerama potpore ruralnom razvoju te ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

KADA ĆE PODACI BITI DOSTUPNI JAVNOSTI?

Državni zavod za statistiku će prve rezultate Popisa poljoprivrede objaviti do 30. studenoga 2020., a konačne rezultate najkasnije do 31. prosinca 2021.

TKO ĆE KORISTITI PODATKE?

Namjera je dobiti što preciznije podatke o hrvatskoj poljoprivredi i utvrditi važnost ove djelatnosti za hrvatsko gospodarstvo. Dobiveni podaci bit će pokazatelj preko kojeg će državna i lokalna vlast moći točnije definirati probleme poljoprivredne djelatnosti i u skladu s tim planirati i donositi odgovarajuće odluke i pružiti odgovarajuću potporu za njezin razvoj.

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske u razdoblju od 15. travnja do 20. svibnja 2020. godine izvršio je analitičko praćenje primjene Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu koji se odnosi na obvezu proaktivne objave informacija tijela javne vlasti na području Brodsko – posavske županije.

Podaci o tijelima javne vlasti u Brodsko-posavskoj županiji (2 grada i 26 općina) prikupljeni su identificiranjem, pretraživanjem i analizom službenih internetskih stranica svakog pojedinog tijela javne vlasti i neposrednim uvidom u podatke koje tijela na njima objavljuju.

U Analitičkom izvješću o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacija br. 2/2020 (vidi str. 37. – točka 4. – Ukupni rezultati praćenja), utvrđeno je sljedeće: “Gledajući pojedinačno ostvarene rezultate tijela javne vlasti, s jedne strane valja izdvojiti jedinice s područja Brodsko-posavske županije koje su ostvarile najbolje rezultate jer su na svojim internetskim stranicama objavile većinu propisanih informacija, a to su prvenstveno Brodsko-posavska županija i Općina Donji Andrijevci, s nešto manje od 75% objavljenih praćenih informacija. Te dvije jedinice ujedno veliku količinu informacija objavljuju u strojno čitljivom, XLS formatu. Visok rezultat ostvarila je i Općina Slavonski Šamac, koja je obavila 70% praćenih informacija, nakon koje slijede Grad Slavonski Brod s oko 67% te općine Stara Gradiška i Staro Petrovo Selo s oko 63% objavljenih praćenih informacija.”

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste (ulice) – Slavonska ulica, Trpimirova ulica, Perkovačka ulica, Selska cesta i Ulica Josipa Kozarca u naselju DONJI ANDRIJEVCI u k.o. DONJI ANDRIJEVCI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO VALJETIĆ, Ulica Tome Skalice 3, Slavonski Brod

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je u svibnju 2020.  godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Zdravka Valjetića dipl. ing. kult. teh., koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Donji Andrijevci, dana 26.05.2020. godine.

Ovaj poziv bit će objavljen u tjedniku „Posavska Hrvatska“ od 22.5.2020., internetskoj stranici Općine Donji Andrijevci, te oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci.