Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine Donji Andrijevci i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće ima 13 članova izabranih na način određen zakonom.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine Donji Andrijevci
 • donosi Poslovnik Općinskog vijeća
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 • osniva radna tijela Općinskog vijeća
 • bira i razrješava predsjednika i članove tijela Općinskog vijeća
 • donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Donji Andrijevci
 • donosi odluku o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Donji Andrijevci
 • donosi odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Donji Andrijevci čija ukupna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna
 • donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna
 • donosi programe javnih potreba
 • imenuje i razrješava osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i Statutom
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug općinskih upravnih tijela
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Donji Andrijevci te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave
 • odlučuje o davanju koncesija
 • odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Općina Donji Andrijevci ima 100 %-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika Općine Donji Andrijevci u skupštinama trgovačkih društava u kojima Općina nema 100 %-tni udjel odnosno dionice
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, Statutom odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Članovi 8. saziva Općinskog vijeća Općine Donji Andrijevci

Redni
broj
Ime i prezimeMjestoStranka
1.MARIN DEGMEČIĆDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
2.JOSIP MATOŠIĆSTARO TOPOLJEHrvatska demokratska zajednica
3.TOMICA UTVIĆSREDANCIHrvatska demokratska zajednica
4.KRUNOSLAV PAUNDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
5.DAVID MILERDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
6.STANKA BLATANČIĆDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
7.PREDRAG ZARIĆNOVO TOPOLJEHrvatska demokratska zajednica
8.BERNARDA HARNOŠSTARO TOPOLJEHrvatska demokratska zajednica
9.IVANA REČIĆSREDANCIHrvatska demokratska zajednica
10.HELENA VUČKOVIĆDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
11.LEOPOLD MARIJANOVIĆDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
12.MARINA IVANKOVIĆDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
13.ANA RADMANDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica

Članovi 7. saziva Općinskog vijeća Općine Donji Andrijevci

Redni
broj
Ime i prezimeMjestoStranka
1.MARIN DEGMEČIĆDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
2.VEDRAN GAVRANDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
3.ANDRIJA BABIĆSREDANCIHrvatska demokratska zajednica
4.BERNARDA HARNOŠSTARO TOPOLJEHrvatska demokratska zajednica
5.KRUNOSLAV PAUNDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
6.PERICA KURTUŠIĆDONJI ANDRIJEVCIHrvatska demokratska zajednica
7.MARINKO STOJČEVIĆDONJI ANDRIJEVCIGrupa birača ”Može bolje”
8.ROBERT KUDUZDONJI ANDRIJEVCIGrupa birača ”Može bolje”
9.ANITA MILASSTARO TOPOLJEGrupa birača ”Može bolje”
10.GORAN TOMAŠEVIĆSREDANCIGrupa birača ”Može bolje”
11.IVICA ĐURAŠINOVIĆDONJI ANDRIJEVCIGrupa birača ”Može bolje”
12.IVAN TIPURIĆDONJI ANDRIJEVCIHrvatska stranka prava
13.MARIN RADMANDONJI ANDRIJEVCIHrvatska stranka prava