Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Antonija Aračić Radman, mag.iur.

Telefon: 035/471-223
E-mail: pročelnik@donjiandrijevci.hr, opcinadonjiandrijevci@gmail.com

Opis poslova:
Rukovodi odjelom, organizira i usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica, prati stanje iz djelokruga odjela, pomaže službenicima odjela u radu na najsloženijim predmetima. Donosi rješenja o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto, prestanku službe, te o drugim pravima i obvezama službenika. Obavlja najsloženije stručne i druge poslove iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva, prostornog uređenja, javne nabave, protupožarne zaštite, socijalne skrbi, zaštite i spašavanja, te druge poslove iz nadležnosti odjela. Obavlja poslove povezane s unutarnjim ustrojstvom općinske uprave, razvijanjem socijalnog partnerstva, unutarnjim nadzorom te s upravljanjem ljudskim potencijalima.
Izrađuje nacrte akata iz samoupravnog djelokruga općine koje donosi općinski načelnik i Općinsko vijeće te vodi brigu o pravovremenom objavljivanju općih akata u službenom glasilu.
Obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika.

Odsjek za lokalnu samoupravu

Voditelj odsjeka za lokalnu samoupravu

Milan Šulter

Telefon: 035/471-223
E-mail: samouprava@donjiandrijevci.hr , opcinadonjiandrijevci@gmail.com

Opis poslova:
Vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu. Obavlja i druge upravne i stručne poslove iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva.
Obavlja stručne poslove koji se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem. Izrađuje nacrt programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, priprema i provodi postupke javnih natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta i dr.
Obavlja poslove javne nabave koji se odnose na izradu nacrta plana nabave za proračunsku godinu; izradu nacrta odluke o početku postupka javne nabave; objavu poziva na nadmetanje u otvorenom i organičenom postupku javne nabave; izradu i postupanje s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama i dr. Obavlja stručne poslove povezane s praćenjem stanja u prostoru, pripremom, izradom, praćenjem izrade te donošenjem dokumenata prostornog uređenja. Obavlja upravne i stručne poslove iz područja socijalne skrbi. Vodi upravni postupak i donosi rješenja o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi. Sudjeluje u izradi i donošenju plana zaštite od požara na temelju procjene ugroženosti od požara, izrađuje nacrte analize stanja sustava zaštite i spašavanja i smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području općine. Sudjeluje u izradi nacrta procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i plana zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Obavlja stručne i druge poslove povezane s imovinsko-pravnim predmetima iz djelokruga Općinskog vijeća i izvršnog tijela, sa sudjelovanjem općine u imovinsko-pravnim postupcima, sa zakupom poslovnih prostora i najmom stanova u vlasništvu općine te obavlja druge poslove upravljanja općinskom imovinom.
Obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika odjela.


Administrativna referentica

Katica Miletić

Telefon: 035/471-223
E-mail: info@donjiandrijevci.hr , opcina.donji.andrijevci@sb.t-com.hr

Opis posla:
Obavlja primanje i pregled pismena i drugih dokumenata; razvrstava, raspoređuje i upisuje pismena u odgovarajuće evidencije (očevidnike); dostavlja pismena u rad, otprema, razvodi te čuva pismena u pismohrani; izlučuje i predaje pismena nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu. Obavlja administrativne i protokolarne poslove za načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika povezane s primanjem stranaka, prijepisom i vođenjem zapisnika. Obavlja administrativne i druge poslove koji se odnose na tehničku pripremu materijala za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela, vodi zapsinike na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela. Izrađuje jednostvanije nacrte zaključaka i odluka iz samoupravnog djelokruga općine. Obavlja i druge administrativne poslove po nalogu pročelnika ili voditelja odsjeka.


Komunalni redar

Franjo Jurković

Telefon: 035/471-223
E-mail: komunalno@donjiandrijevci.hr , opcinadonjiandrijevci@gmail.com

Opis posla:
Nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti. Vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanima uz provedbu komunalnog reda te obavlja druge i srodne poslove po nalogu pročelnika odjela i voditelja odsjeka. Provodi zaduživanje i prati naplatu komunalne i grobne naknade. Obavlja i druge poslove koji su posebnim zakonima i općim aktima u nadležnosti komunalnog redara. (10%) Obavlja ostale poslove po nalogu voditelja odsjeka i pročelnika odjela.

Odsjek za proračun i računovodstvo

Administrativna referentica

Ružica Degmečić

Telefon: 035/471-223
E-mail: racunovodstvo@donjiandrijevci.hr , opcinadonjiandrijevci@gmail.com

Opis posla:
Rukovodi odsjekom, organizira i usklađuje rad odsjeka, surađuje s pročelnikom odjela i izvršnim tijelom općine na pripremi proračunske dokumentacije, vodi računovodstvo općine i proračunskih korisnika, pomaže službenicima odsjeka u radu na najsloženijim predmetima. Obavlja računovodstvene poslove kontiranja, daje naloge za knjiženje računovodstvene dokumentacije, izrađuje izvještaje o financijskom stanju, bilance i prateće evidencije, vodi knjigovodstvo imovine općine te koordinira izradu popisa imovine općine, obračunava plaće i naknade za službenike i namještenike te dužnosnike općine, obračunava naknade za članove izvršnog i predstavničkog tijela općine, te članove radnih tijela. Obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika odjela.