Dimnjačar

Koncesija za dimnjačarstvo

Općina Donji Andrijevci, kao davatelj koncesije trenutno provodi pripremne radnje kako bi se sukladno važećim propisima proveo postupak dodjele ugovora o koncesiji za pružanje komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.

Navedeno koncesijom bilo bi obuhvaćeno područje Općine Donji Andrijevci u naseljima Donji Andrijevci, Staro Topolje, Novo Topolje i Sredanci.

Predviđeno razdoblje za koje bi se sklopio ugovor o koncesiji iznosi 10 godina.

Trenutno su izrađeni Analiza davanja koncesije, te Dokumentacija za nadmetanje za provođenje postupka davanja koncesije (uključivo i nacrt ugovora o koncesiji). 

Stoga, s ciljem osiguravanja interesa potencijalnih ponuditelja za sudjelovanje u  nadmetanju, Općina Donji Andrijevci ovim putem provodi aktivnosti prethodnog savjetovanja sa svim zainteresiranim subjektima.   

Sukladno navedenom, svim zainteresiranim subjektima dostavljamo na znanje kao i na eventualne komentare nacrte navedenih dokumenata. Ako imate određene sugestije ili prijedloge na izrađene dokumente, molimo Vas da iste dostavite na e-mail adresu opcinadonjiandrijevci@gmail.com, najkasnije do 24.2.2020. godine.

Općina Donji Andrijevci zadržava pravo izbora koje će komentare usvojiti, te na koji će ih način eventualno ugraditi u postojeću dokumentaciju.

Općina Donji Andrijevci navedene komentare prikuplja isključivo u svrhu unapređenja kvalitete postojeće dokumentacije i osiguranje interesa tržišta za ovo nadmetanje.

Usvajanjem bilo kojeg komentara bilo kojeg zainteresiranog subjekta,  nema za cilj stavljanje bilo kojeg potencijalnog ponuditelja u povlašteniji položaj u odnosu na druge ponuditelje, te će postupak davanja koncesije biti proveden poštujući naročito načela transparentnosti, zabrane diskriminacije i jednakog tretmana.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com