Potpore Učenicima

Potpore učenicima i studentima

Na temelju članka 2. Pravilnika o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata te pojedinaca za iznimna postignuća i doprinos zajednici (KLASA: 023-01/21-01/18 , URBROJ: 2178/04-03-21-1) od 6.5.2021. godine, općinski načelnik raspisuje natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima te pojedincima za iznimna postignuća i doprinos zajednici.

Zahtjev s traženim ispravama dostavlja se općinskom načelniku Općine Donji Andrijevci, 35214 Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, poštom preporučeno, a može se i osobno predati na protokol općinske uprave, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima te pojedincima za iznimna postignuća i doprinos zajednici“, zaključno sa 21.5.2021. godine do 12.00h. Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi biti će odbačeni.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com