Poziv Na Prethodnu Provjeru Znanja I Sposobnosti

Lista kandidata i poziv na testiranje

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo je listu kandidata koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci, na radno mjesto – referent za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica objavljenog u Narodnim novinama br. 111/2020 od 14.10.2020. godine (oglasni dio).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti odnosno pisano testiranje i provjera poznavanja rada na računalu održat će se dana 4.11.2020. godine u prostorijama općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, u 16,00 sati. Prvi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru poznavanja rada na računalu. Drugi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi na temelju sljedećih propisa:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/20)

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com