Dana 5. lipnja (srijeda) 2024. godine tvrtka Eco Energy d.o.o. provoditi će 2. larvicidni tretman komaraca na području općine Donji Andrijevci.

Umjesto 30.5.2024., četvrtak (Tijelovo i Dan državnosti) odvoz miješanog komunalnog otpada izvršit će se na dan 1.6.2024. (subota).

Općina Donji Andrijevci s danom 22.5.2024. godine obustavlja zaprimanje prijava za dodjelu potpora poduzetnicima za 2024. godinu.

Općinski načelnik Vedran Gavran raspisuje javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Donji Andrijevci. Rok za predaju ponude je 31. svibnja 2024.

Dana 10.5.2024. godine općinski načelnik donio je dvije odluke o izravnoj dodjeli sredstava i to Pikado udruzi iz Donjih Andrijevaca i udruzi 108. brigade ZNG RH.

Obavještavamo Vas da će 10. svibnja 2024. tvrtka Eco Energy d.o.o. provoditi larvicidni tretman komaraca na području općine Donji Andrijevci.

Temeljem članka 11. Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva

Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 11/24) općinski načelnik Općine Donji Andrijevci dana 6.5.2024. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva
Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog gospodarstva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva u visini od 13.272,28 eura (konto 3863) u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine).

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore kojeg imenuje općinski načelnik, a putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascima i s potrebnom dokumentacijom, a koji će se objavit na mrežnim stranicama Općine www.donjiandrijevci.hr. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se elektroničkom poštom na e-mail adresu opcinadonjiandrijevci@gmail.com, poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

Naznaka: Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

Ovaj Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2024. godine.

OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti vezano za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci ili na e-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

Temeljem Programa potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 11/24) i članka 37. Statuta Općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 8/21 i 17/22) općinski načelnik dana 6.5.2024. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci

            Ovim Javnim pozivom za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i mjerama propisanim Programom potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Program), namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je uz raseljavanje radi boljih životnih uvjeta jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima.

            Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

  1. Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu
  2. Povrat poreza na promet nekretnina

            Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade obitelji.

Prijava za korištenje sredstava po potporama iz Programa, a po ovom Javnom pozivu, podnosi se do 1.12.2024. godine, odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje se može preuzeti na web stranicama Općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci, a ispunjeni obrazac i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno, preporučeno poštom ili putem e-maila.

            Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu, odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.

            Obrazac i izjava potrebni za prijavu sastavni su dio ovog Javnog poziva.

            Ovaj Javni poziv bit će objavljen na web stranicama Općine Donji Andrijevci i na oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci.

            Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Donji Andrijevci, putem e-maila opcinadonjiandrijevci@gmail.com ili na broj telefona: 035/471-084 i 035/471-223.

Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članaka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Donji Andrijevci (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, br. 5/24) te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Andrijevci (“Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, br. 14/24), općinski načelnik Općine Donji Andrijevci dana 26.4.2024. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskih zemljišta u Gospodarskoj zoni Donji Andrijevci

Predmet Javnog natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Donji Andrijevci.

Edukativno predavanje u povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje održati će se 26. travnja 2024. godine s početkom u 14 sati u prostorijama općine Donji Andrijevci. Pokrovitelj predavanja je općina Donji Andrijevci.