Dana 1.12.2023. godine obustavljaju se prijave za korištenje sredstava temeljem javnog poziva za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci zbog isteka roka za prijavu.

Od četvrtka, 2. studenoga, građani mogu rješavati  upravne poslove u Policijskoj ispostavi u Vrpolju, Ulica bana Josipa Jelačića 130, sukladno sljedećem: 

 • podnošenje zahtjeva za izradu osobne iskaznice
 • podnošenje zahtjeva za izradu putovnice
 • uručenje osobnih iskaznica i putovnica
 • prijava i odjava prebivališta
 • prijava boravišta
 • prijava privremenog odlaska
 • izdavanje uvjerenja o prebivalištu
 • prijava gubitka osobne iskaznice
 • prijava gubitka putovnice
 • izdavanje prve vozačke dozvole,
 • produženje vozačkih dozvola,
 • zamjena inozemnih i EGP vozačkih dozvola,
 • upis nove kategorije u vozačku dozvolu,
 • izdavanje uvjerenja o vozačkoj dozvoli,
 • prijava gubitka i nadomještanje vozačke dozvole,
 • uručenje gotovih vozačkih dozvola.

Radno vrijeme sa strankama je ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 7.30 do 14 sati, a utorkom od 9 do 17 sati.

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području općine Donji Andrijevci koji imaju mirovinu do 331,81 Eura / 2.500,00 kuna i korisnici nacionalne naknade za starije osobe da se jave u Općinu Donji Andrijevci u vremenu od 8 do 14 sati od 06.11.2023. godine do 08.12.2023. godine, radi evidentiranja glede ostvarivanja prava na prigodnu Konzum poklon karticu od 40 Eura / 300,00 kuna povodom Božićnih  blagdana.

Prigodna Konzum poklon kartica moći će se iskoristiti u prodavaonici Konzum d.d. u Donjim Andrijevcima.

Tom prilikom, uz prijavni obrazac, potrebno je priložiti presliku odreska posljednje primljene mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i  inozemstvu i nacionalne  naknade za starije osobe i dati na uvid osobnu iskaznicu. Prijavni obrazac možete dobiti u općini ili preuzeti sa Internet stranica općine www.donjiandrijevci.hr

Sukladno Odluci o dodjeli jednokratne novčane pomoći roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju (KLASA:550-01/23-01/13, URBROJ:2178-4-23-2 od dana 4.10.2023. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci, dana 5.10.2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI RODITELJIMA (SKRBNICIMA)

DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

PREDMET, CILJ I SVRHA JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela jednokratnih novčanih pomoći roditeljima (skrbnicima) djece sa teškoćama u razvoju. Jednokratna novčana pomoć odobrava se roditelju (skrbniku) djeteta sa teškoćama u razvoju radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba i podrške pojedincu i obitelji u svrhu unaprjeđenja kvalitete života.

KORISNICI I KRITERIJ DODJELE POMOĆI

Pravo na pomoć iz članka 1. imaju djeca s teškoćama u razvoju do 21. godine života koja imaju prebivalište na području općine Donji Andrijevci.

Djecom s teškoćama smatraju se:

 • djeca s oštećenjem vida
 • djeca s oštećenjem sluha
 • djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije
 • djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom
 • djeca s poremećajima u ponašanju
 • djeca s motoričkim oštećenjima
 • djeca sniženih intelektualnih sposobnosti
 • djeca s autizmom
 • djeca s višestrukim teškoćama
 • djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima (dijabetes, celijakija,  epilepsija i slično).

Pomoć se dodjeljuje u iznosu od 400,00 eura po djetetu.

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVE I NAČIN DODJELE

Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć potrebno uz zahtjev (Obrazac _1) priložiti:,

 1. presliku potvrde o prebivalištu ili osobne iskaznice djeteta,
 2. presliku rješenja o skrbništvu (samo za skrbnika),
 3. presliku liječničke potvrde o vrsti teškoće u razvoju/nalaza zdravstvene komisije/rješenja Centra za socijalnu skrb

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine za određenu namjenu, a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se u pisanom obliku ili elektroničkim putem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

ili

E-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

Prilikom pregleda zahtjeva Jedinstveni upravni odjel može uputiti podnositelju zahtjev za dopunu. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 (osam) dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.

 U slučaju potrebe Jedinstveni upravni može zatražiti od podnositelja prijave dostavu dodatne dokumentacije i tražiti dodatna pojašnjenja.

Isplata pomoći izvršit će se na IBAN podnositelja u roku 8 dana od donošenja odluke o dodjeli.

OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci u svezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci ili na e-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

                                                                                                                             JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 550-01/23-01/13

URBROJ: 2178-4-23-2

Donji Andrijevci, 5.10.2023. godine

Predsjednik Marin Degmečić sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci dana 14. rujna (četvrtak) 2023. godine s početkom u 19:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I    R E D

 • Usvajanje zapisnika sa 17.  sjednice Općinskog vijeća                         

1.Aktualni sat

2.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Donji Andrijevci za razdoblje 1.1. -30.6.2023. godine

3.Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

4.Razno

Na temelju članka 14. Programa potpore male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 10/23) i članka 37. Statuta Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 8/21 i 17/22), općinski načelnik dana 12.9.2023. godine donio je Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj malog gospodarstva za 2023. godinu.

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19., 57/22), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.), članka 18. Statuta i članka 29. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“,  Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./2024.

PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u:

Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2017. god. do 31.03.2018. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece u općinama Oriovac, Brodski Stupnik,  Bebrina i Donji Andrijevci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)

-Preslike osobnih iskaznica roditelja

-Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

-Preslika kartona imunizacije

-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

– Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 11. rujna 2023. do 22. rujna 2023. Za općinu Oriovac zahtjevi se zaprimaju u matičnom objektu vrtića, Luke Ilića bb,

Za općinu Brodski Stupnik zahtjevi se zaprimaju u područnom objektu vrtića, Stjepana Radića 37.

Za općine Bebrina i Donji Andrijevci zaprimaju se u općinama kojima djeca polaznici programa predškole pripadaju.

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2023. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“ o čemu će roditelji biti pravovremeno obaviješteni.

Na temelju članka 29. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge sredstvima proračuna Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 6/16. i 21/21.) i članka 37. Statuta Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 8/21. i 17/22.), Općinski načelnik dana 11.8.2023. godine donio je Odluku o izravnoj dodjeli sredstava ŠRU Štuka Donji Andrijevci u iznosu od 500,00 eura za projekt ”Ribolov za sve generacije” koji se provodi na području općine Donji Andrijevci.

Na temelju članka 14. Programa potpore male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 10/23) i članka 37. Statuta Općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije, broj 8/21 i 17/22), općinski načelnik dana 4.8.2023. godine donio je Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti za razvoj malog gospodarstva za 2023. godinu.

Župan Brodsko-posavske županije danas je donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim vjetrom. Pozivaju se svi oštećenici da prijave štetu nadležnom povjerenstvu u pisanom obliku na propisanom obrascu najkasnije u roku 8 dana od dana donošenja odluke.

Napominjemo da je kod prijave štete na građevinama potrebno priložiti dokaz o legalnosti objekta (građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju (legalizacija), potvrda iz katastra da je građevina izgrađena prije 15.2.1968.).

U privitku objavljujemo obrazac za prijavu štete i primjer kako se obrazac popunjava.