Temeljem članka 11. Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva

Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 10/23), općinski načelnik Općine Donji Andrijevci, dana 17.5.2023. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog gospodarstva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva u visini od 13.272,28 eura (konto 3836) u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine).

KORISNICI POTPORA I UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici i to isključivo trgovačka društva i obrti koji su Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) definirani kao subjekti malog gospodarstva, koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji imaju sjedište na području općine Donji Andrijevci;
 • koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu;
 • koji imaju najmanje jednog zaposlenog;
 • koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave);
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom);
 • koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti – Uredba (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti);
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Skupnom izjavom);
 • koji imaju podmirene obveze prema Općini (dokazuje se Skupnom izjavom)
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije (dokazuje se izvatkom iz odgovarajućeg registra).

Zabrana dodjele potpore male vrijednost i izuzeće od zabrane:

 • nije moguća dodjela poduzetnicima u sektorima ribarstva i akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000, poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju takvi poduzetnici te ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače (članak 1. stavak 1. točke a)-c) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • dodjelu potpore male vrijednosti poduzetniku nije moguće uvjetovati uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih (članak 1. stavak 1. točka e) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • zabranjena je dodjela za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno nije moguće dodijeliti potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću (članak 1. stavak 1. točka d) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • zabranjuje se dodjela poduzetnicima za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz odobravaju za najamninu ili naknadu (članak 3. stavak 2. Uredbe o potporama male vrijednosti).    

Korisnici potpore po ovom Programu ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene: proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske opreme; kockarnice, kladionice i slične djelatnosti; proizvodnju, preradu i distribuciju duhana; provođenje pokusa na životinjama; ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; benzinske postaje; prodajne autosalone.

Ako poduzetnik, osim u navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti nije moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavljaju djelatnosti za koje je moguće dodijeliti potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene Uredbe o potporama male vrijednosti ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova (članak 1. stavak 2. Uredbe o potporama male vrijednosti).

Potpora male vrijednosti po pojedinom poduzetniku ne smije premašiti iznos od 200.000 EUR, odnosno u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti iznos od 100.000 EUR i to u razdoblju od tri fiskalne godine od strane bilo kojeg davatelja državne potpore. Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, u obzir se uzimaju i sredstva iz fondova EU ako ih je poduzetnik primio kao potpore male vrijednosti, također neovisno o instrumentu njihove dodjele.

POTPORE I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Potpore za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima

Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima koji se održavaju u 2023. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave ovog Javnog poziva, ali samo za sajmove održane u 2023. godini.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi zakupa izložbenog prostora,
 • troškovi uređenja i opremanja izložbenog prostora,
 • troškovi izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala direktno vezanog uz nastup na  sajmu,
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajmu.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave potrošne robe,
 • PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a).

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Potpore za IT tehnologije

Potpore se dodjeljuju za nova rješenja ili unaprjeđenje IT tehnologije u 2023. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave ovog Javnog poziva, ali samo za tehnologije izvršene u 2023. godini.

Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća

Prihvatljivi troškovi su:

 • usluge,
 • licence,
 • poslužitelji i
 • drugi troškovi implementacije sustava.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • potrošna roba,
 • PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a).

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Potpore za stručno osposobljavanje zaposlenika

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za stručno osposobljavanje zaposlenika u 2023. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave ovog Javnog poziva, ali samo za osposobljavanja izvršena u 2023. godini.

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

 • usavršavanja u zanimanju,
 • dopunska poduzetnička izobrazba (seminari, tečajevi i sl.) vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi usavršavanja, seminara, tečajeva i slično,
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave potrošne robe,
 • PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a).

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Potpore za nabavu opreme potrebne za provođenje poslovne djelatnosti

Potpore se dodjeljuju za nabavu opreme u 2023. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave ovog Javnog poziva, ali samo za opremu nabavljenu u 2023. godini.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave opreme potrebne za obavljanje djelatnosti kojom se prijavitelj bavi,
 • uredski namještaj.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave potrošne robe,
 • troškovi nabave opreme koja nije neophodna za obavljanje djelatnosti,
 • PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a).

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Potpore za uređenje/prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih

za provođenje poslovne djelatnosti

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za uređenje/prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih

za provođenje poslovne djelatnosti.

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

 • građevinske radove radi uređenja/prenamjene poslovnog prostora,
 • građevinske radove radi uređenja/prenamjene drugih prostora potrebnih za provođenje poslovne djelatnosti.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi građevinskih radova,
 • troškovi građevinskog materijala.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabavke građevinske opreme,
 • troškovi nabavke opreme za poslovnu djelatnost.

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore kojeg imenuje općinski načelnik, a putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascima i s potrebnom dokumentacijom, a koji će se objavit na mrežnim stranicama Općine www.donjiandrijevci.hr. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se elektroničkom poštom na e-mail adresu opcinadonjiandrijevci@gmail.com, poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

Naznaka: Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

Podnositelj prijave kako bi ostvario pravno na bespovratnu potporu uz prijavu mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

Prijave koje se podnose elektroničkim putem moraju biti potpuno ispunjene, potpisane i poslane u pdf formatu.

POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE POTPORE

Povjerenstvo za dodjelu potpora razmatra podnesene prijave s pripadajućom dokumentacijom prema redoslijedu zaprimanja te utvrđuje Prijedlog Odluke o dodjeli potpore podnositelju prijave, a Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik. Pregled odobrenih potpora objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci.

S korisnikom potpore zaključuje se Ugovor o dodjeli potpore, a odobrena sredstva potpore isplaćuju se na IBAN korisnika potpore po potpisu Ugovora.

Ovaj Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti vezano za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci ili na e-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                      Vedran Gavran

KLASA: 311-01/23-01/1

URBROJ: 2178-4-23-2

Donji Andrijevci, 17.5.2023.

            Temeljem Programa potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 10/23) i članka 37. Statuta Općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 8/21 i 17/22), općinski načelnik dana 17.5.2023. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja

na području općine Donji Andrijevci

            Ovim Javnim pozivom za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i mjerama propisanim Programom potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Program), namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je uz raseljavanje radi boljih životnih uvjeta jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima.

            Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

1.Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

2.Povrat poreza na promet nekretnina

            Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade obitelji.

            Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni/izvanbračni drug/partner i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih/izvanbračnih drugova/partnera nije navršio više od 45 godina života prije nego je raspisan javni poziv i da rješavaju svoje stambeno pitanje po prvi put, odnosno da nemaju u vlasništvu kuću ili stan.

            Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj, pod uvjetima iz prethodnog stavka.

            Mladom obitelji u smislu ovog Programa i sukladno odredbama Obiteljskog zakona, smatra se i izvanbračna zajednica koju čine neudana žena i neoženjen muškarac i traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete, pod uvjetima iz prethodnih stavaka.

            Mladom obitelji u smislu ovog Programa i sukladno odredbama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, smatra se i životno partnerstvo koje čine dvije osobe istog spola sklopljeno pred nadležnim tijelom te neformalno životno partnerstvo. Neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, ako zajednica traje najmanje tri godine i od početka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.

            Kao prihvatljivi troškovi po Programu priznaju se, uz ostale uvjete utvrđene Programom, troškovi nastali nakon 1.1.2022. godine.

            Korisnik koji ostvari potpore za jednu ili obje mjere ne može nekretninu za koju je ostvario potporu otuđiti niti odjaviti prebivalište u roku od 10 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

            Zahtjevi se pregledavaju po redoslijedu zaprimanja.

            Kada prijave dosegnu iznos raspoloživ u proračunu Općine, objavit će se obavijest o obustavi poziva, a sve će se prijave zaprimljene nakon te obavijesti vratiti prijaviteljima.

POTPORE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

            Pod priključke na komunalnu infrastrukturu podrazumijeva se izvedba priključka građevine na infrastrukturu za opskrbu električnom energijom, opskrbu pitkom vodom, plinom i priključka za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

            Podnositelj prijave za potporu dužan je u svojoj dokumentaciji dostaviti presliku ugovora i/ili računa ovisno o općim uvjetima pravnog subjekta koji će izvesti priključak radi spajanja na komunalnu infrastrukturu, za stambeni objekt koji je predmet prijave, te potvrdu o uplaćenom iznosu distributeru.

            Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri, u kalendarskoj godini, odobrava se u visini 100% prihvatljivih troškova priključaka na komunalnu infrastrukturu.

            U prihvatljive troškove ulazi trošak pristojbe i drugih troškova koji se plaćaju distributeru, troškovi materijala za priključenje te trošak izvođenja radova.

            Prije i poslije odobravanja zahtjeva, a u okviru potpore, Općina Donji Andrijevci ima pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore.

2.Povrat poreza na promet nekretnina

            Prihod od poreza na promet nekretnina pripada Općini Donji Andrijevci, a plaća se po stopi od 3%.

            Općina Donji Andrijevci izvršit će povrat poreza na nekretnine prijavitelju  uplaćenog pri stjecanju vlasništva nad nekretninom na području općine u 100% iznosu.

            Podnositelj prijave za potporu dužan je u svojoj dokumentaciji dostaviti  presliku rješenja porezne uprave te potvrdu o uplaćenom iznosu.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA I ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

            Prijava za korištenje sredstava po potporama iz Programa, a po ovom Javnom pozivu, podnosi se do 1.12.2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje se može preuzeti na web stranicama Općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci, a ispunjeni obrazac i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno, preporučeno poštom ili putem e-maila.

            Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu, odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.

            Obrazac i izjava potrebni za prijavu sastavni su dio ovog Javnog poziva.

            Ovaj Javni poziv bit će objavljen na web stranicama Općine Donji Andrijevci i na oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci.

            Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Donji Andrijevci, putem e-maila opcinadonjiandrijevci@gmail.com ili na broj telefona: 035/471-084 i 035/471-223.

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Vedran Gavran

KLASA: 551-01/23-03/1

URBROJ: 2178-4-23-2

Donji Andrijevci, 17.5.2023. godine

Poštovani mještani!

Umjesto 19.10.2023. godine, glomazni otpad odvozit će se 8.5.2023. godine. Napominjemo da je odvoz glomaznog otpada jednom u godini besplatan do određene količine, a ukoliko imate potrebu za većim količinama odvoza glomaznog otpada ili u nekom drugom terminu, troškove i sve pojedinosti možete dogovoriti s koncesionarom EKO FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje.

Niže dostavljamo popis otpada (popis tvari i predmeta) koji se smatraju glomaznim otpadom pritom moramo napomenuti da je sukladno uvjetima određenih ugovorom o koncesiji maksimalna količina glomaznog otpada koja se može preuzeti od korisnika je 5m³.

Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr. Prilikom prijave nužno je  navesti podatke o korisniku javne usluge i obračunskom mjestu (ime, prezime, adresa, broj telefona) i sastavu otpada (npr. krevet, željezni dijelovi bicikla, madraci i sl.).

Glomazni otpad je potrebno najranije jedan (1) dan prije datuma odvoza odložiti na površinu dostupnu za vozilo davatelja javne usluge (koncesionara). Otpad ne smije biti odložen na način da ugrožava okoliš, imovinu ili zdravlje drugih ljudi. U slučaju da je glomazni otpad odložen u dvorištu korisnika usluge, obvezna je prisutnost ukućana prilikom odvoza te osigurana mogućnost ulaska vozila davatelja javne usluge u dvorište korisnika usluge, dok u suprotnom davatelj javne usluge (koncesionar) neće biti u mogućnosti preuzeti odloženi glomazni otpad.

Sukladno zakonskim odredbama, pravo na besplatni odvoz glomaznog otpada imaju samo korisnici iz kategorije kućanstva.

Otpad koji nije propisano prijavljen neće biti pokupljen.

Popis otpada koji se smatra glomaznim otpadom nalazi se u priloženom PDF dokumentu.

Načelnik općine Donji Andrijevci Vedran Gavran donio je odluku o odobrenim sredstvima za sufinanciranje manifestacije Dana općine Donji Andrijevci u 2023. godini.

Objavljuje se obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Andrijevci s popratnom dokumentacijom (u daljnjem tekstu: Prijedlog Programa).

Javni uvid u trajanju od 15 dana u Prijedlog Programa, počinje dana 3.4.2023. godine, a završava zaključno s danom 17.4.2023. i bit će izložen svaki radni dan u sjedištu Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci, i na web stranici https://donjiandrijevci.hr/

Sve zainteresirane stranke na Prijedlog Programa mogu dostaviti primjedbe do zaključenja javnog uvida tj. do 17.4.2023. godine. Primjedbe na Prijedlog Programa upućuju se elektroničkom poštom, putem obrasca objavljenog na web stranici Općine Andrijevci, na e-mail opcinadonjiandrijevci@gmail.com, pisanim putem poštom na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci, s naznakom „Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Andrijevci“ ili osobnom predajom u pisarnicu Općine Donji Andrijevci.

Primjedbe koje nisu dostavljene u roku ili nisu čitljivo napisane, neće se uzeti u obzir.

Načelnik općine Donji Andrijevci donio je Odluku o dodjeli prostora na korištenje organizacijama civilnog društva koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro.

Tvrtka ECOENERGY d.o.o. Slavonski Brod provesti će sustavnu deratizaciju na području općine Donji Andrijevci prema sljedećem planu:

1.dan – 31.03.2023.- Donji Andrijevci – ulice: Matije Gupca, Kneza Trpimira, Slavonska, Selska, Perkovačka, Josipa Kozarca
2. dan – 03.04.2023. – Donji Andrijevci – ulice: Damatinska, Posavska, Sajmište, Mije Pišla, Sajamska, Trg kralja Tomislava, Stjepana Babunovića, Školska, Domovinskog rata, Grobljanska
3.dan – 04.04.2023. – Donji Andrijevci – ulice: Kolodvorska ulica, Željeznička ulica Braće Radića , Trnavačka , Hrvatskih branitelja, 30. svibnja, Radničko naselje, Zagrebačka
4.dan – 05.04.2023.- provoditi će se deratizacija u mjestima Sredanci , Staro Topolje i Novo
Topolje

Općina Donji Andrijevci pruža sjajnu mogućnost i priliku da unaprijedite sebe! Kroz edukacijski
program “Pokaži da možeš!” dobit ćete priliku educirati i unaprijediti se u poslovnom pogledu,
prepoznati i izbrusiti svoja znanja i vještine te postati konkurentniji na izazovnom tržištu rada.

U suradnji s tvrtkom EDukOS – Centar znanja iz Osijeka održat će se besplatne poslovne edukacije u
trajanju od dva dana, u utorak 28.3. i srijedu 5.4. (od 18:00 do 21:00h). Edukacije će se održati u
dvorani Vatrogasnog doma DVD-a Donji Andrijevci.

Stručni predavači kroz konkretne će primjere i radionice iz prakse prenijeti znanje i iskustva iz
područja komunikacijskih vještina, financijske pismenosti, digitalnog marketinga i pravilne prehrane.

Prijaviti se možete na sljedećem linku: https://bit.ly/AndrijevciEdukacije
Broj mjesta je ograničen.

Na edukacijama ćete dobiti priliku naučiti sljedeće:
Što je digitalni marketing i zašto mi je on potreban?
Kako pravilno komunicirati na društvenim mrežama?
Koja je publika na Facebooku, koja na Instagramu, koja na LinkedInu, a koja na TikToku?

Osvijestiti kako se ponašati i prezentirati te kako se predstaviti u najboljem svjetlu
Prepoznavanje važnosti neverbalne i verbalne komunikacije u osobnom i poslovnom okruženju
Naučiti koristiti alate kojima prepoznajemo određene signale u komunikaciji da bi bili što bolji
komunikatori
Biti bolji u razumijevanju sebe i drugih u međuljudskim odnosima

Koje osobine svaki poduzetnik treba imati?
Kako na kvalitetan i profitabilan način upravljati svojim novcem?
Kako pobjediti svoja ograničavajuća uvjerenja i stavove prema financijama?

Koji su trendovi u proizvodnji hrane?
Kako proizvoditi ono što se traži?

Prepoznati kako hrana utječe na organizam i emocije

Načelnik općine Donji Andrijevci donio je Odluku o odobrenim sredstvima prijavljenih programa/projekata/manifestacija udruga u 2023. godini.