Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Dječja igraonica Mrav

U tijeku su završni radovi na uređenju dječje igraonice Mrav

Dječja igraonica Mrav

U tijeku su završni radovi na projektu - Rekonstrukcija i opremanje prostora javne namjene za dječju igraonicu ''Mrav'' Donji Andrijevci.
Opis projekta: Ulaganje se odnosi na rekonstrukciju postojeće građevine i opremanje iste za potrebe dječje igraonice u naselju Donji Andrijevci, a kojom će se omogućiti provedba odgojno-obrazovnog programa za rad s predškolskom djecom s područja cijele općine Donji Andrijevci. Rekonstrukcijom i opremanjem igraonice prema propisanom Pravilniku o predškolskim ustanovama, stvoriti će se bolji uvjeti za odgojno-obrazovni rad sa djecom i u potpunosti će biti zadovoljeni svi propisani higijensko-tehnički i prostorno-tehnički uvjeti. Ulaganje za glavni cilj ima poboljšanje lokalnih temeljnih usluga na području Općine, te podizanje kvalitete i standarda organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece navedenog područja. Navedena investicija će pozitivno utjecati na unaprjeđenje sadržaja namijenjenih djeci i životnog standarda korisnika investicije na način da će se riješiti problem nedostatka infrastrukture za provedbu dječje igraonice, odnosno organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu.
Korisnik: Udruga za cjelovit i skladan razvoj djece – Leptir, Donji Andrijevci
Ukupni iznos projekta: 1.261.852,14 kuna
Iznos potpore iz proračuna EU: 1.072.574,32 kune
Iznos potpore iz proračuna RH: 189.277,82 kune

Izmjene i dopune Prostornog plana

Obavijest o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Donji Andrijevci

Izmjene i dopune Prostornog plana

Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci na temelju odredbi članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18) daje


OBAVIJEST
o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci

Izrada i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci - 3. Izmjene i dopune.(daljnjem tekstu: Prostorni plan) započela je Odlukom o izradi 3. Izmjena i dopuna donesenoj na sjednici Općinskog vijeća od 7.2.2019. godine i temelji se na odredbama članaka od 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17 i 114/18 - u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 09/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Tijekom primjene važećeg Prostornog plana općine Donji Andrijevci pokazala se potreba za ovim izmjenama i dopunama koja je proizašla iz potrebe omogućavanja boljeg održivog prostornog uređenja općine vezano za osiguranje održivog gospodarenja otpadom i manjih korekcija vezanih za sadržaje rekreacije, usklađenje vezano za vlasničke odnose kao i zatečeno stanje u prostoru.

Obuhvat Plana je cijelo administrativno područje Općine Donji Andrijevci u kojima je rađen i prostorni plan koji je predmetom izmjene i dopune.