Poziv Na Prethodnu Provjeru Znanja I Sposobnosti

Poziv na testiranje

Pozivaju se kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave na natječaj za prijam vježbenika – računovodstveni referent – 1 izvršitelj u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci objavljenog u Narodnim novinama br. 57/2020 (oglasni dio) i to sljedeći kandidati:

  1. Zorana Štrk
  2. Ivona Sertić
  3. Tea Matošić
  4. Bernardica Nosić

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua dana 15.6.2020. godine u prostorijama općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, u 15,30 sati. Prvi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru poznavanja rada na računalu. Drugi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi na temelju sljedećih propisa:

1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

3. Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Provjera poznavanja rada na računalu traje do 45 minuta, a provjera znanja bitnih za obavljanje poslova koje će obavljati (stručni dio) do 30 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;-napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

-razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji su uspješno položili provjeru poznavanja rada na računalu, pristupit će provjeri znanja iz stručnog dijela.

Po provedenoj pisanoj provjeri znanja i sposobnosti, kandidati će pristupiti na intervju sa Povjerenstvom. Intervjuu se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti. Nakon provedenog prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova koju će objaviti na internet stranici Općine Donji Andrijevci.

Za vrijeme boravka u prostorijama općine Donji Andrijevci kandidati su dužni poštivati kućni red, postupati prema uputama službenih osoba te epidemioloških mjera sukladno uputama HZJZ.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com