Poziv Na Prethodnu Provjeru Znanja I Sposobnosti

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

L I S T U   K A N D I D A T A

prijavljenih za radno mjesto pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela – zamjena radi odsutnosti službenice, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna:

1. Anja Ostopanj

2. Jasmina Galeković

3. Maja Karin

Lista kandidata (po redoslijedu zaprimanja prijava) zaključena je s rednim brojem 3.

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web stranice i oglasne ploče Općine Donji Andrijevci, naprijed navedenim kandidatima upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pozivaju se kandidati s liste koji su se prijavili na oglas objavljen na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područna služba Slavonski Brod dana 24. rujna 2019. godine za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto pročelnik/ica Jedinstvenog upravnog odjela da dana 16.10.2019. godine u 16:00 sati pristupe pisanom testiranju u prostorije Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Prvi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru poznavanja rada na računalu. Drugi dio pisane prethodne provjere odnosi se na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima, a provodi na temelju sljedećih propisa:

1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18)

2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

3. Zakon o općem upravnom postupku ( Narodne novine 47/09)

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Provjera poznavanja rada na računalu traje do 30 minuta, a provjera znanja bitnih za obavljanje poslova koje će obavljati (stručni dio) do 45 minuta. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata. Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji su uspješno položili provjeru poznavanja rada na računalu, pristupit će provjeri znanja iz stručnog dijela.

Intervjuu se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, koji se neće održati isti dan, već će o terminu održavanja intervjua kandidati biti naknado obaviješteni.  Nakon provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova koji se pozivaju na intervju.

Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata, Povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku koji vrši izbor kandidata. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po primitku obavijesti o izboru u roku od 8 (osam) dana, prije donošenja rješenja o prijemu u službu. Rješenje o prijemu u službu izabranog kandidata dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na javni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijemu u službu izabranog kandidata ima pravo izjaviti žalbu u roku 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se izjavljuje općinskom načelniku Općine Donji Andrijevci.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

     Robert Matić, spec. pub. admin.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com