Potpore Poduzetnicima

Potpore poduzetnicima

Temeljem članka 11. Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva

Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 10/23), općinski načelnik Općine Donji Andrijevci, dana 17.5.2023. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog gospodarstva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva u visini od 13.272,28 eura (konto 3836) u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine).

KORISNICI POTPORA I UVJETI ZA DODJELU POTPORE

Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici i to isključivo trgovačka društva i obrti koji su Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) definirani kao subjekti malog gospodarstva, koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • koji imaju sjedište na području općine Donji Andrijevci;
 • koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu;
 • koji imaju najmanje jednog zaposlenog;
 • koji imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave);
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima (dokazuje se Skupnom izjavom);
 • koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti – Uredba (dokazuje se Izjavom o korištenim potporama male vrijednosti);
 • koji imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili (dokazuje se Skupnom izjavom);
 • koji imaju podmirene obveze prema Općini (dokazuje se Skupnom izjavom)
 • nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije (dokazuje se izvatkom iz odgovarajućeg registra).

Zabrana dodjele potpore male vrijednost i izuzeće od zabrane:

 • nije moguća dodjela poduzetnicima u sektorima ribarstva i akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000, poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju takvi poduzetnici te ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače (članak 1. stavak 1. točke a)-c) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • dodjelu potpore male vrijednosti poduzetniku nije moguće uvjetovati uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih (članak 1. stavak 1. točka e) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • zabranjena je dodjela za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno nije moguće dodijeliti potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću (članak 1. stavak 1. točka d) Uredbe o potporama male vrijednosti),
 • zabranjuje se dodjela poduzetnicima za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz odobravaju za najamninu ili naknadu (članak 3. stavak 2. Uredbe o potporama male vrijednosti).    

Korisnici potpore po ovom Programu ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene: proizvodnju oružja, streljiva, vojne i policijske opreme; kockarnice, kladionice i slične djelatnosti; proizvodnju, preradu i distribuciju duhana; provođenje pokusa na životinjama; ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; benzinske postaje; prodajne autosalone.

Ako poduzetnik, osim u navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti nije moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavljaju djelatnosti za koje je moguće dodijeliti potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene Uredbe o potporama male vrijednosti ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova (članak 1. stavak 2. Uredbe o potporama male vrijednosti).

Potpora male vrijednosti po pojedinom poduzetniku ne smije premašiti iznos od 200.000 EUR, odnosno u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti iznos od 100.000 EUR i to u razdoblju od tri fiskalne godine od strane bilo kojeg davatelja državne potpore. Pri tom se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, u obzir se uzimaju i sredstva iz fondova EU ako ih je poduzetnik primio kao potpore male vrijednosti, također neovisno o instrumentu njihove dodjele.

POTPORE I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Potpore za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima

Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i inozemnim sajmovima koji se održavaju u 2023. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave ovog Javnog poziva, ali samo za sajmove održane u 2023. godini.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi zakupa izložbenog prostora,
 • troškovi uređenja i opremanja izložbenog prostora,
 • troškovi izrade pisanog/tiskanog promidžbenog materijala direktno vezanog uz nastup na  sajmu,
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika na sajmu.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave potrošne robe,
 • PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a).

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Potpore za IT tehnologije

Potpore se dodjeljuju za nova rješenja ili unaprjeđenje IT tehnologije u 2023. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave ovog Javnog poziva, ali samo za tehnologije izvršene u 2023. godini.

Cilj je potaknuti uvođenje naprednih e-poslovnih modela i potaknuti razvoj, rast i konkurentnost mikro, malih i srednjih poduzeća

Prihvatljivi troškovi su:

 • usluge,
 • licence,
 • poslužitelji i
 • drugi troškovi implementacije sustava.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • potrošna roba,
 • PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a).

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Potpore za stručno osposobljavanje zaposlenika

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za stručno osposobljavanje zaposlenika u 2023. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave ovog Javnog poziva, ali samo za osposobljavanja izvršena u 2023. godini.

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

 • usavršavanja u zanimanju,
 • dopunska poduzetnička izobrazba (seminari, tečajevi i sl.) vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi usavršavanja, seminara, tečajeva i slično,
 • troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave potrošne robe,
 • PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a).

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Potpore za nabavu opreme potrebne za provođenje poslovne djelatnosti

Potpore se dodjeljuju za nabavu opreme u 2023. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije objave ovog Javnog poziva, ali samo za opremu nabavljenu u 2023. godini.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave opreme potrebne za obavljanje djelatnosti kojom se prijavitelj bavi,
 • uredski namještaj.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabave potrošne robe,
 • troškovi nabave opreme koja nije neophodna za obavljanje djelatnosti,
 • PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a).

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

Potpore za uređenje/prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih

za provođenje poslovne djelatnosti

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za uređenje/prenamjenu poslovnog prostora i prostora potrebnih

za provođenje poslovne djelatnosti.

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

 • građevinske radove radi uređenja/prenamjene poslovnog prostora,
 • građevinske radove radi uređenja/prenamjene drugih prostora potrebnih za provođenje poslovne djelatnosti.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi građevinskih radova,
 • troškovi građevinskog materijala.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi nabavke građevinske opreme,
 • troškovi nabavke opreme za poslovnu djelatnost.

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši iznos pojedinačne potpore može iznositi 1.327,23 eura.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora.

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore kojeg imenuje općinski načelnik, a putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascima i s potrebnom dokumentacijom, a koji će se objavit na mrežnim stranicama Općine www.donjiandrijevci.hr. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se elektroničkom poštom na e-mail adresu opcinadonjiandrijevci@gmail.com, poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

Naznaka: Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2023. godinu

Podnositelj prijave kako bi ostvario pravno na bespovratnu potporu uz prijavu mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

Prijave koje se podnose elektroničkim putem moraju biti potpuno ispunjene, potpisane i poslane u pdf formatu.

POSTUPAK ODOBRAVANJA I NAČIN DODJELE POTPORE

Povjerenstvo za dodjelu potpora razmatra podnesene prijave s pripadajućom dokumentacijom prema redoslijedu zaprimanja te utvrđuje Prijedlog Odluke o dodjeli potpore podnositelju prijave, a Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik. Pregled odobrenih potpora objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci.

S korisnikom potpore zaključuje se Ugovor o dodjeli potpore, a odobrena sredstva potpore isplaćuju se na IBAN korisnika potpore po potpisu Ugovora.

Ovaj Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2023. godine.

OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti vezano za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci ili na e-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                      Vedran Gavran

KLASA: 311-01/23-01/1

URBROJ: 2178-4-23-2

Donji Andrijevci, 17.5.2023.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com