Potpore Za Stambeno Zbrinjavanje

Potpore mladim obiteljima

            Temeljem Programa potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 10/23) i članka 37. Statuta Općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 8/21 i 17/22), općinski načelnik dana 17.5.2023. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja

na području općine Donji Andrijevci

            Ovim Javnim pozivom za dodjelu potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i mjerama propisanim Programom potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci (u daljnjem tekstu: Program), namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike koja je uz raseljavanje radi boljih životnih uvjeta jedan od najvećih problema, posebice kada je riječ o mladim obiteljima.

            Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru potpora za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

1.Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

2.Povrat poreza na promet nekretnina

            Korisnici mjera i olakšica iz ovog Programa su mlade obitelji.

            Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni/izvanbračni drug/partner i djeca ukoliko ih imaju, pod uvjetom da barem jedan od bračnih/izvanbračnih drugova/partnera nije navršio više od 45 godina života prije nego je raspisan javni poziv i da rješavaju svoje stambeno pitanje po prvi put, odnosno da nemaju u vlasništvu kuću ili stan.

            Mladom obitelji u smislu ovog Programa, smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj, pod uvjetima iz prethodnog stavka.

            Mladom obitelji u smislu ovog Programa i sukladno odredbama Obiteljskog zakona, smatra se i izvanbračna zajednica koju čine neudana žena i neoženjen muškarac i traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete, pod uvjetima iz prethodnih stavaka.

            Mladom obitelji u smislu ovog Programa i sukladno odredbama Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, smatra se i životno partnerstvo koje čine dvije osobe istog spola sklopljeno pred nadležnim tijelom te neformalno životno partnerstvo. Neformalno životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola, koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom, ako zajednica traje najmanje tri godine i od početka je udovoljavala pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva.

            Kao prihvatljivi troškovi po Programu priznaju se, uz ostale uvjete utvrđene Programom, troškovi nastali nakon 1.1.2022. godine.

            Korisnik koji ostvari potpore za jednu ili obje mjere ne može nekretninu za koju je ostvario potporu otuđiti niti odjaviti prebivalište u roku od 10 godina računajući od godine u kojoj je ostvario potporu.

            Zahtjevi se pregledavaju po redoslijedu zaprimanja.

            Kada prijave dosegnu iznos raspoloživ u proračunu Općine, objavit će se obavijest o obustavi poziva, a sve će se prijave zaprimljene nakon te obavijesti vratiti prijaviteljima.

POTPORE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.Financiranje priključaka na komunalnu infrastrukturu

            Pod priključke na komunalnu infrastrukturu podrazumijeva se izvedba priključka građevine na infrastrukturu za opskrbu električnom energijom, opskrbu pitkom vodom, plinom i priključka za odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

            Podnositelj prijave za potporu dužan je u svojoj dokumentaciji dostaviti presliku ugovora i/ili računa ovisno o općim uvjetima pravnog subjekta koji će izvesti priključak radi spajanja na komunalnu infrastrukturu, za stambeni objekt koji je predmet prijave, te potvrdu o uplaćenom iznosu distributeru.

            Potpora mladoj obitelji po ovoj mjeri, u kalendarskoj godini, odobrava se u visini 100% prihvatljivih troškova priključaka na komunalnu infrastrukturu.

            U prihvatljive troškove ulazi trošak pristojbe i drugih troškova koji se plaćaju distributeru, troškovi materijala za priključenje te trošak izvođenja radova.

            Prije i poslije odobravanja zahtjeva, a u okviru potpore, Općina Donji Andrijevci ima pravo provjere i uvida na terenu po ovlaštenoj osobi svih kriterija o kojima ovisi odobravanje potpore.

2.Povrat poreza na promet nekretnina

            Prihod od poreza na promet nekretnina pripada Općini Donji Andrijevci, a plaća se po stopi od 3%.

            Općina Donji Andrijevci izvršit će povrat poreza na nekretnine prijavitelju  uplaćenog pri stjecanju vlasništva nad nekretninom na području općine u 100% iznosu.

            Podnositelj prijave za potporu dužan je u svojoj dokumentaciji dostaviti  presliku rješenja porezne uprave te potvrdu o uplaćenom iznosu.

NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVA I ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

            Prijava za korištenje sredstava po potporama iz Programa, a po ovom Javnom pozivu, podnosi se do 1.12.2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu te uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje se može preuzeti na web stranicama Općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci, a ispunjeni obrazac i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno, preporučeno poštom ili putem e-maila.

            Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku dopuni prijavu, odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.

            Obrazac i izjava potrebni za prijavu sastavni su dio ovog Javnog poziva.

            Ovaj Javni poziv bit će objavljen na web stranicama Općine Donji Andrijevci i na oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci.

            Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Donji Andrijevci, putem e-maila opcinadonjiandrijevci@gmail.com ili na broj telefona: 035/471-084 i 035/471-223.

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Vedran Gavran

KLASA: 551-01/23-03/1

URBROJ: 2178-4-23-2

Donji Andrijevci, 17.5.2023. godine

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com