Javni Natjecaj Posao

Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Andrijevci

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18– u daljnjem tekstu: Zakon), načelnik Općine Donji Andrijevci raspisuje Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Andrijevci – 1. Izvršitelj/ica na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice.

Posebni uvjeti:
– magistar prava, (iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik pravne struke, odnosno stručni prvostupnik pravne struke koji ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na javni oglas ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja)
– najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži stručno znanje magistra prava
– izvrsne organizacijske, analitičke, pregovaračke i komunikacijske vještine
– kooperativnost i spremnost na timski rad
– vještine nošenja sa stresom i emocionalna inteligencija
– vještine upravljanja vremenom
– savjesnost, odgovornost i radna učinkovitost
– poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (B2)
– položen državni stručni ispit
– poznavanje rada na računalu (MS Office, internet, e-pošta).

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće opće uvjete za prijam u službu:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

Uvjet stručnog znanja (stupanj obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu navedenih struka.

Na oglas mogu se javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku godine dana od imenovanja.

U službu po ovom oglasu prima se na određeno vrijeme, do povratka službenice s rodiljnog dopusta, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se prethodna provjera znanja, vještina i sposobnosti testiranjem (pisanim putem) i razgovorom (intervjuom) povjerenstva s kandidatom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici Općine Donji Andrijevci (www.donjiandrijevci.hr) naveden je opis poslova te podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za navedenu provjeru.

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci bit će objavljen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

U prijavi na oglas obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa,) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu, svi kandidati obavezno prilažu:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome)
– dokaz o položenome državnom stručnom ispitu (presliku svjedodžbe)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo da je ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (VSS) u trajanju od najmanje 1 godine ili iznimno (VŠS) od najmanje 5 godina.
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično)
– dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično).

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.), Općina Donji Andrijevci kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17.) je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti pisano obaviješteni.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=102397241, na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci, s naznakom: »Oglas za prijam u službu – pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Donji Andrijevci na određeno vrijeme«.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=102397241

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com