Javni Natjecaj Posao

Natječaj za posao

NN 28/2020 (13.3.2020.), JAVNI NATJEČAJ – Općina Donji Andrijevci

Klasa: 112-01/20-01/1

Urbroj: 2178/04-03-20-2 od 10. III. 2020.    (1685)

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Donji Andrijevci donosi

JAVNI NATJEČAJ

za prijam vježbenika – računovodstveni re­ferent – 1 izvršitelj.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opći uvjeti za prijem u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Posebni uvjeti za prijam u službu:

– srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke

– bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)

– poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Služba se zasniva na određeno vrijeme od 12 mjeseci vježbeničkog staža.

U prijavi na natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanje, broj telefona ili mobitela, e-adresa) te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– dokaz da nema iskustva na odgovarajući poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, pisana izjava kandidata i slično).

Potpunom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Testiranju će moći pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpunu i potpisanu prijavu te ispunjavaju sve posebne uvjete navedene za ovo radno mjesto.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu elektroničkom poštom.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se je u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima sukladno poveznici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/print.aspx?id=738&url=print. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati iz članka 101. stavaka 1. – 3. i članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dostaviti propisane dokaze. Popis gore navedenih dokaza sadržan je u priloženom linku: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji podnesu pravodobnu, potpunu i potpisanu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti putem testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu iz natječaja te se u daljnjem postupku više ne smatraju kandidatom. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenih na natječaj, sukladno članku 21. ZSN-a.

Na službenoj internetskoj stranici Općine Donji Andrijevci (www.donjiandrijevci.hr) bit će navedeni opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojih područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Natječaj provodi povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje pročelnica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih upućuje na testiranje.

Na internetska stranici i na oglasnoj ploči Općine Donji Andrijevci bit će objavljen popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18.), Općina Donji Andrijevci kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Prijave na natječaj, s prilozima, natjecatelji su dužni dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci, s naznakom: »Za natječaj za prijam u službu – vježbenik – računovodstveni referent Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Donji Andrijevci«.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Općina Donji Andrijevci

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com