Mi Vas Trebamo

Mi Vas trebamo-poziv

Pozivaju se osobe s prebivalištem na području Općine Donji Andrijevci i Općine Trnava na sudjelovanje u projektu „Mi vas trebamo“ – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I.

Projekt „Mi vas trebamo“ za cilj ima djeci i mladima s problemima u ponašanju, djeci s teškoćama u razvoju, članovima njihovih obitelji omogućiti dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga te osnažiti ulogu lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razini pružajući socijalne usluge.

Ciljne skupine ovoga projekta su:

a) djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi (odnosi se na djecu i mlade u dobi do 21. godine, bez roditelja (npr. umrli, nepoznati, nepoznatog prebivališta/boravka) ili su im roditelji lišeni roditeljske skrbi ili roditelji (iz bilo kojih razloga) nisu u mogućnosti ispunjavati sadržaj roditeljske skrbi (koju čine odgovornost, dužnosti i prava roditelja) te je potrebna pravovremena i učinkovita intervencija nadležnih institucija u cilju podrške roditeljstvu i zaštite i promicanja djetetovih osobnih i imovinskih prava te dobrobiti)

b) djeca i mladi s problemima u ponašanju (odnosi se na djecu i mlade u dobi do 21. godine, koja se zbog iskazanih problema u ponašanju (kojima ugrožavaju svoja prava i interese, kao i prava i interese članova obitelji ili drugih osoba) potrebna pravovremena i učinkovita intervencija nadležnih institucija bez obzira na vrstu, stupanj i intenzitet iskazanih problema u ponašanju, te na djecu i mlade u riziku za razvoj problema u ponašanju)

c) djeca bez pratnje – strani državljani (odnosi se na djecu u dobi do 18. godine života koja nisu državljani Republike Hrvatske, nalaze se izvan svoje zemlje podrijetla ili prebivališta bez pratnje zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika) ili druge osobe kojoj je zakonski zastupnik povjerio dijete na pravno valjani način, a u Republici Hrvatskoj borave nezakonito ili kao tražitelj azila)

d) djeca s teškoćama u razvoju (odnosi se na djecu u dobi do 18. godine života koja zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-jezičnih ili intelektualnih teškoća trebaju dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarili najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost)

e) članovi obitelji/udomiteljske obitelji djece i mladih ciljanih skupina ove komponente (članovima obitelji smatraju se bračni i izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno, kao i članovi obitelji koji ne žive zajedno, ali su prema odredbama Obiteljskog zakona dužni uzdržavati drugog člana obitelji. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. godine života; udomiteljska obitelj odnosi se na obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine ju udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug, djeca i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu).

Projekt će korisnicima omogućiti izvaninstitucionalne socijalne usluge kao što su poludnevni dnevni boravci, individualni pristup, psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje radi uključivanja u zajednicu i sudjelovanja u socijalnim, radnim, obrazovnim i drugim aktivnostima lokalne zajednice te članova njihovih obitelji radi osnaživanja i pomirenja obiteljskog i poslovnog života (npr. prevencija stresa i sagorijevanja roditelja) u trajanju od 20 mjeseci.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com