Dodjela Potpora Poduzetnicima 2021

Javni poziv-potpore poduzetnicima

Temeljem članka 11. Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva

Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 11/24) općinski načelnik Općine Donji Andrijevci dana 6.5.2024. godine objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva
Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora poduzetnicima sa sjedištem na području općine Donji Andrijevci temeljem Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) s ciljem poticanja razvoja.

Općina u cilju poticanja razvoja malog gospodarstva osigurava financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva u visini od 13.272,28 eura (konto 3863) u Proračunu Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu.

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Javnog poziva su potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352 od 24. prosinca 2013. godine).

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za potpore kojeg imenuje općinski načelnik, a putem Jedinstvenog upravnog odjela. Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascima i s potrebnom dokumentacijom, a koji će se objavit na mrežnim stranicama Općine www.donjiandrijevci.hr. 

Prijava za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se elektroničkom poštom na e-mail adresu opcinadonjiandrijevci@gmail.com, poštom ili se osobno predaje na urudžbeni zapisnik Općine Donji Andrijevci na adresu:

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

35214 Donji Andrijevci

Naznaka: Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu

Ovaj Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2024. godine.

OSTALE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije kao i obrasci i dokumenti vezano za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci ili na e-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com