Javni Natječaj Za Udruge

Javni natječaj

Sukladno članku 15. stavku 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 6/16,  u  daljnjem  tekstu:  Pravilnik), Općinski načelnik dana 17.7.2020. godine raspisuje


JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU NEKRETNINE OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI

NA KORIŠTENJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA RADI

PROVOĐENJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO

1. Predmet javnog natječaja je nekretnina navedena u tablici:

NekretninaMjestoUlica i brojPovršinaDatum i vrijeme pregleda prostora
Sportski objektStaro TopoljeDalmatinska 3158,32m²1.7.2020. u 12:00 sati


Prostori se daju na korištenje opremljeni te bez naknade.
2. Rok za podnošenje prijava:  17. kolovoz 2020. godine do 12,00 sati.
3. Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom i elektroničkom obliku. Prijava za dodjelu prostora na korištenje s potrebnim prilozima (u tiskanom i elektronskom obliku na CD-u, USB-u ili DVD-u) podnosi se neposredno na urudžbeni zapisnik ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici na adresu:
                                                           Općina Donji Andrijevci
                                                           Trg kralja Tomislava 5
                                                           35214 Donji Andrijevci

s naznakom:
            ”Natječaj za dodjelu nekretnine organizacijama civilnog društva – NE OTVARATI do sjednice Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja”


4. Prijave predane neposredno nakon isteka roka za podnošenje prijava ili poslane poštom nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim prijavama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditelju.

5. Zainteresirani ponuditelji dodatne informacije mogu zatražiti isključivo pisanim putem na sljedeću e-mail adresu: opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

6. Cjeloviti tekst javnog natječaja s obrascem za prijavu objavljen je na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci www.donjiandrijevci.hr .

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com