Javni Natječaj Za Udruge

Javni natječaj za udruge

(1) Općina Donji Andrijevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu namijenjenu za pokroviteljstva.

(2) Za pokroviteljstvo Općine Donji Andrijevci mogu se prijaviti udruge, a prijave mogu podnijeti udruge povodom obilježavanja obljetnice udruge ili društva s financijskim doprinosom radi izdavanja monografije ili održavanje prigodne svečanosti. Prijave se podnose za izdavanje monografije ili održavanje prigodne svečanosti koje će se provoditi u 2021. godini.

(3) Kriteriji za odabir, odnosno dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, koji u zahtjevu moraju biti obrazloženi su sljedeći:

            – usmjerenost na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se    provodi,

            – jasno definiran i dostižan cilj,

            – jasno definirani korisnici,

            – jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe,

            – realan odnos troškova i planiranih aktivnosti,

            – osigurano sufinanciranje iz drugih izvora,

            – iznos koji se putem pokroviteljstva sufinancira.

(4) Ukupna vrijednost ovog Natječaja iznosi 20.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 20.000,00 kuna.

(5) Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 8.10.2021. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

(6) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci http://donjiandrijevci.hr.

(7) Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku ili elektroničkom obliku na e-mail opcinadonjiandrijevci@gmail.com. Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje, te ovjerene službenim pečatom organizacije.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvarati do krajnjeg roka za dostavu prijava” ili u predmet e-maila naziv natječaja.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Općina Donji Andrijevci Trg kralja Tomislava 5 35214 Donji Andrijevci “Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva u 2021. godini – Ne otvarati do krajnjeg roka za dostavu prijava”   ili   E-mail: opcinadonjiandrijevci@gmail.com  

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

(8) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(9) Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu elektroničke pošte opcinadonjiandrijevci@gmail.com.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com