Karta Web

Javna rasprava – 3. izmjene i dopune PPUO Donji Andrijevci

Prijedlog Plana dostupan je ovdje.

Temeljem članaka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 , 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), i Zaključka Općinskog načelnika (KLASA:350-01/20-01/23, URBROJ: 2178/04-03-20-1 od 30.9.2020.) objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

općine Donji Andrijevci

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci (Službeni vjesnik Brodsko-posavskežupanije 19/02, 15/11 i 28/14 – usklađenje sa Zakonom) u daljnjem tekstu: „Prijedlog plana“.

Prijedlog plana za javnu raspravu, izrađen je od strane Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela, obrazloženja te sažetka za javnost.

2. Javna rasprava će se održati u razdoblju:

od 12. listopada do 21. listopada 2020. godine

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog plana, biti će izložen na javni uvid u prostorijama Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci svakim radnim danom, od 7,00 do 15,00 sati. Uvid je omogućen i na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije: http://www.bpzzpu.hr/.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu plana sa stručnim obrazloženjem izrađivača održat će se 20. listopada (utorak) 2020. god. u 11,00 sati, u prostorijama Općine Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

4. Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se davati cijelo vrijeme tijekom javne rasprave, zaključno do 21. listopada 2020. godine i to na slijedeći način:

-upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi Prijedlog plana,

-davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme  javnog izlaganja,

-upućivanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci.

5. Svi prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i dostavljeni  u roku,  neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA

JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Antonija Aračić Radman, dipl. iur.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com