Divlja Odlagališta

Divlja odlagališta otpada

Jedan od najvećih problema na području općine Donji Andrijevci, vezanih uz problematiku gospodarenja otpadom, svakako su divlja odlagališta otpada koja se nalaze u Perkovačkoj ulici uz željezničku prugu te druga divlja odlagališta u ostalim naseljima. Na divljim odlagalištima najčešće se odlaže građevni otpad čiju sanaciju financira Općina Donji Andrijevci, no problem je u tome što se sve više uz građevni otpad odlaže i glomazni otpad, gume, miješani komunalni otpad te otpad koji sadržava azbest.

Osim što se nepropisnim odlaganjem otpada narušava čistoća okoliša i zdravlje ljudi, narušava se i cjelokupan izgled općine Donji Andrijevci.

Na području na kojem se nekontrolirano odlaže otpad i na kojem se isti duže vrijeme zadržava može doći do pojave neželjenih utjecaja na okoliš kao što su:

– onečišćenje tla,

– onečišćenje podzemnih i površinskih voda procjednim vodama,

– onečišćenje zraka,

– neugodni mirisi.

Odlaganjem otpada koji sadrži azbest, osim negativnog utjecaja na okoliš, uvelike se ugrožava zdravlje ljudi i životinja. Udisanje azbestnih vlakana može dovesti do teških bolesti plućnih organa kao što su oštećenja pluća, rak pluća i slično.

Povećanje količine miješanog komunalnog otpada na divljim odlagalištima, osim nesavjesnog ponašanja građana, pripisuje se i odjavi spremnika za miješani komunalni otpad. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (”Narodne novine”, broj 94/13, 73/17 i 14/19) dužni smo koristiti javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada putem spremnika ili putem odgovarajućih vreća.

Sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Donji Andrijevci (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”, broj 16/19) sve fizičke ili pravne osobe koje na nepropisan način budu odlagale bilo kakav otpad ili na drugi način onečišćivale javne površine bit će kažnjene novčanim kaznama u iznosu od 500,00 kuna do 2.000,00 kuna.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti odgovarajući obrazac koji možete preuzeti na web stranici Općine Donji Andrijevci: www.opcinadonjiandrijevci.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Andrijevci na adresi: Trg kralja Tomislava 5, Donji Andrijevci.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com