Udruge Info Za Web

Dan općine-javni natječaj

Općina Donji Andrijevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku za organiziranje manifestacije za Dan općine iz proračuna Općine Donji Andrijevci za 2024. godinu.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti projekte koji unapređuje kvalitetu života i socijalnu koheziju u općini Donji Andrijevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine.

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 27.330,00 eura. 

Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 6.4.2024. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje,  dostupni na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci http://donjiandrijevci.hr.

Adresa

Općina Donji Andrijevci

Trg kralja Tomislava 5

HR-35214 Donji Andrijevci

Matični broj: 2635046

OIB 28037558650

Poslovni račun

PBZ d.d. 2340009-1808100001

IBAN:HR4423400091808100001

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Impressum

Urednik: Milan Šulter

e-mail: milan.sulter@gmail.com