Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Javni poziv-nerazvrstane ceste

Uvid u geodetski elaborat može se izvršiti 27.5.2019. od 9-11 sati

Javni poziv-nerazvrstane ceste

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE
vl. ZDRAVKO VALJETIĆ
Ulica Tome Skalice 3, Slavonski Brod
OIB: 38011257875

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/18 i 17/18), Općina Donji Andrijevci objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Dalmatinska ulica u naselju Staro Topolje, k.o. Staro Topolje, nerazvrstana cesta Jelanje u naselju Donji Andrijevci, k.o. Donji Andrijevci i nerazvrstana cesta Gosjelica u naselju Sredanci. k.o. Sredanci o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Donji Andrijevci.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO VALJETIĆ, Ulica Tome Skalice 3, Slavonski Brod.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je / započeti će 6.5.2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 27.5.2019. godine u prostorijama Općine Donji Andrijevci u vremenu od 9 do 11 sati.

 

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.