Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Razvrstavanje otpada

Razvrstavanjem otpada do čišćeg i zdravijeg okoliša

Razvrstavanje otpada

Člankom 28. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna na svom području osigurati i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a člankom 30. stavkom 7. istoga Zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
Općinsko vijeće općine Donji Andrijevci usvojilo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Andrijevci koja je objavljena u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br. 2/18. Nastavno na Odluku uskoro će biti otvoreno javno savjetovanje za Plan gospodarenja otpadom općine Donji Andrijevci.
U nastavku teksta donosimo bitne odredbe navedene Odluke.

Na području Općine Donji Andrijevci javnu uslugu pružat će pravna ili fizička osoba temeljem ugovora o koncesiji, sukladno posebnom zakonu koja će biti izabrana nakon raspisivanja i provedbe javnog natječaja.
Kriterij obračuna količine otpada kojeg predaje korisnik javne usluge bit će volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.
Miješani komunalni otpad prikupljat će se u spremnicima (kantama) za prikupljanje miješanog komunalnog otpada volumena 120L i 1100L. Od biorazgradivog komunalnog otpada, otpadni papir i karton prikupljat će se u spremnicima (vreće) za otpadni papir i karton volumena 120L, a biorazgradivi otpad prikupljat će se u spremnicima (komposteri) za prikupljanje biorazgradivog otpada volumena 350L. Reciklabilni otpad prikupljat će se u vrećama volumena 60L ili 120L. Kante i vreće bit će označene oznakom davatelja usluge kao i nazivom otpada za koji je spremnik namijenjen.
Spremnike za prikupljanje otpada korisniku usluge osigurava davatelj usluge bez naknade. Spremnici trebaju biti smješteni na svom obračunskom mjestu, odnosno na javnoj površini dostupnoj vozilu davatelja usluge.
Reciklabilni komunalni otpad i problematični otpad prikupljat će se putem odgovarajućih tipiziranih spremnika volumena 1100L postavljenih na javnoj površini ili putem mobilnog reciklažnog dvorišta.
Odvoz komunalnog miješanog te biorazgradivi otpada vršit će se jednom tjedno, dok će se odvoz reciklabilnog otpada vršiti jednom mjesečno. Odvoz glomaznog otpada vršit će se jednom godišnje na obračunskom mjestu korisnika bez naknade.
Do uspostave reciklažnog dvorišta Općina Donji Andrijevci će osigurati odvojeno sakupljanje komunalnog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom svaka tri mjeseca u svakom naselju.
Evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu vodi davatelj usluge u digitalnom obliku, a podaci će biti dostupni korisniku na uvid.
Općina Donji Andrijevci uskoro će na službenoj Facebook stranici Općine započeti s izobrazno-informativnim aktivnostima kako bi mještanima olakšali gospodarenje otpadom.
Zdrav okoliš temeljna je pretpostavka za očuvanje zdravlja ljudi i kvalitete života. Otpad predstavlja sve veći problem u današnjem potrošačkom društvu. Bilo da se on gomila, razlaže u podzemnim vodama ili spaljivanjem širi atmosferom, otpad ozbiljno ugrožava okoliš i zdravlje ljudi. Razvrstavanje kućnog otpada mali je doprinos koji svatko od nas može dati za zaštitu okoliša.

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.