Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Komunalna naknada

Prijavite obvezu plaćanja komunalne naknade i promjenu podataka

Komunalna naknada

Sukladno odredbama članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, a sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete.

Komunalna naknada obračunava se po m2 korisne površine, a plaćaju je vlasnici, odnosno korisnici:
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. neizgrađeno građevinsko zemljište

Odredbama članka 94. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja, nasljeđivanje) plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja kao što je promjena u kvadraturi prijaviti Općini Donji Andrijevci nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih bitnih podataka, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Obrazac za prijavju/promjenu/dopunu podataka 

 

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.