Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Izmjene i dopune Prostornog plana

Obavijest o izradi 3. izmjena i dopuna PPUO Donji Andrijevci

Izmjene i dopune Prostornog plana

Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Andrijevci na temelju odredbi članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18) daje


OBAVIJEST
o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci

Izrada i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Andrijevci - 3. Izmjene i dopune.(daljnjem tekstu: Prostorni plan) započela je Odlukom o izradi 3. Izmjena i dopuna donesenoj na sjednici Općinskog vijeća od 7.2.2019. godine i temelji se na odredbama članaka od 86. do 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17 i 114/18 - u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 09/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Tijekom primjene važećeg Prostornog plana općine Donji Andrijevci pokazala se potreba za ovim izmjenama i dopunama koja je proizašla iz potrebe omogućavanja boljeg održivog prostornog uređenja općine vezano za osiguranje održivog gospodarenja otpadom i manjih korekcija vezanih za sadržaje rekreacije, usklađenje vezano za vlasničke odnose kao i zatečeno stanje u prostoru.

Obuhvat Plana je cijelo administrativno područje Općine Donji Andrijevci u kojima je rađen i prostorni plan koji je predmetom izmjene i dopune.

Komentirajte

Ostavite komentar kao gost.