Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Articles in Category: Novosti

Javni natječaj za Dan općine i Dan državnosti

Prijave se primaju do 7.6.2019. do 12 sati

Javni natječaj za Dan općine i Dan državnosti

Općina Donji Andrijevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku za organiziranje manifestacije za Dan općine i Dan državnosti iz proračuna Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti projekt koji unaprjeđuje kvalitetu života i socijalnu koheziju u općini Donji Andrijevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 30.000,00 kuna.

Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 7.6.2019. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Donji Andrijevci http://donjiandrijevci.hr.