Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Odluka o odobrenim projektima

Za projekte udruga u 2019. godini odobreno je 516.500,00 kuna

Odluka o odobrenim projektima

Općinski načelnik odobrio je financijska sredstva u iznosu od 516.500,00kn za programe/projekte udruga koji su od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Donji Andrijevci. Odobrena su financijska sredstva za petnaest udruga.

Za sport je izdvojeno ukupno 421.500,00 kn, kulturu 65.000,00 kn, a za druge društvene djelatnosti kojima se udruge bave 30.000,00kn.

Rok za slanje prigovora je 8 dana od dana objave odluke.

Odluka

 

Komunalna naknada - obavijest

Obveznik plaćanja dužan je prijaviti svaku promjenu podataka

Komunalna naknada - obavijest

Sukladno odredbama članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, a sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javne rasvjete.
Komunalna naknada obračunava se po m2 korisne površine, a plaćaju je vlasnici, odnosno korisnici:
1. stambenog prostora
2. poslovnog prostora
3. neizgrađenog građevinskog zemljišta
4. garažnog prostora
Odredbama članka 94. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja, nasljeđivanje) plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja kao što je promjena u kvadraturi prijaviti Općini Donji Andrijevci nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.
Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih bitnih podataka, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Obrazac za prijavu promjene podataka