Razvojna strategija 1
Razvojna strategija
Pristup informacijama
Prostorni plan

Javni poziv-nerazvrstane ceste

Uvid u geodetski elaborat može se izvršiti 27.5.2019. od 9-11 sati

Javni poziv-nerazvrstane ceste

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE
vl. ZDRAVKO VALJETIĆ
Ulica Tome Skalice 3, Slavonski Brod
OIB: 38011257875

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine), Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Donji Andrijevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 2/18 i 17/18), Općina Donji Andrijevci objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Dalmatinska ulica u naselju Staro Topolje, k.o. Staro Topolje, nerazvrstana cesta Jelanje u naselju Donji Andrijevci, k.o. Donji Andrijevci i nerazvrstana cesta Gosjelica u naselju Sredanci. k.o. Sredanci o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općina Donji Andrijevci.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO VALJETIĆ, Ulica Tome Skalice 3, Slavonski Brod.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je / započeti će 6.5.2019. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 27.5.2019. godine u prostorijama Općine Donji Andrijevci u vremenu od 9 do 11 sati.

 

16. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica će se održati 14.5.2019. s početkom u 19 sati

16. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik Robert Kuduz sazvao je 16. sjednicu Općinskog vijeća općine Donji Andrijevci koja će se održati u Velikoj vijećnici općine Donji Andrijevci

dana 14. svibnja (utorak) 2019. godine s početkom u 19:00 sati

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D

- Usvajanje zapisnika sa 15.
sjednice Općinskog vijeća

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2018. godinu Realizacija proračuna za 2018.  za 2018. 
3. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu 2. rebalans opći dio 2. rebalans posebni dio
6. Prijedlog Odluke o o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS-VET d.o.o. u Sibinju
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za razdoblje od 2019. do 2026. godine
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Donji Andrijevci za 2019. godinu
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerzavrstanim cestama na području općine Donji Andrijevci
10. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Donji Andrijevci
11. Prijedlog Programa mjera potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja na području općine Donji Andrijevci
12. Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o o mjestima na kojima se može obavljati trgovina na malo izvan prodavaonica na području općine Donji Andrijevci
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o ugovorima o koncesiji i radu koncesionara za 2018. godinu Godišnje izvješće 
15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskih izvještaja DVD-a Donji Andrijevci za 2018. godinu
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Donji Andrijevci u dječjim vrtićima
17. Razno